Disclaimer beeldgebruik Wendy van den Bogert

De gebruiker is niet gerechtigd de betreffende vorm van het beeldmateriaal op te slaan in een eigen  digitaal  bestand,  database,  archief  of  andere  mogelijke  vorm  van  digitale  opslag,  zonder  de uitdrukkelijke  schriftelijke  toestemming  van Wendy van den Bogert.  De  gebruiker draagt  er  voor  zorg  dat  bij  het openbaar maken en het verveelvoudigen van beeldmateriaal, in welke vorm dan ook, de naam van de maker c.q. bron van het betreffende werk te allen tijde duidelijk zichtbaar, dat wil zeggen  tenminste  onder  of  op het  werk,  wordt vermeld  middels  de  navolgende  vermelding: © Wendy van den Bogert.

Indien de foto niet gemaakt is door Wendy van den Bogert dient er contact opgenomen te worden met desbetreffende fotograaf of maker. En dient er bij het gebruik van het beeldmateriaal het volgende vermeldt te worden: ©[Naam fotograaf of maker], [naam danser(s) of naam model]’.

Wendy van den Bogert behoudt zich het recht voor om (gepubliceerde) uitgaven van de gebruiker die beeldmateriaal bevatten,  te  controleren  op  correct  gebruik. Indien  nodig,  zal  de  gebruiker  alle  (redelijke) medewerking verlenen aan dergelijke controles door Wendy van den Bogert.

Bij  openbaarmaking  van  beeldmateriaal  in  welke  vorm  dan  ook  door  de  gebruiker,  dient  de gebruiker terstond en voor eigen rekening tenminste één (bewijs)exemplaar (al dan niet in digitale vorm), inhoudende de publicatie van het betreffende beeldmateriaal, aan Wendy van den Bogert te doen toekomen.

De gebruiker die beeldmateriaal openbaar maakt of doet openbaar maken en/of verveelvoudigt of doet verveelvoudigen waarvan het exclusief gebruiksrecht niet bij Wendy van den Bogert
berust, is volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming van de geportretteerde(n), de maker en/of (andere) rechthebbende(n). De gebruiker vrijwaart in dat geval Wendy van den Bogert en/of de maker(s) van het beeldmateriaal en enige  andere  betrokken  rechthebbende(n)  van alle aanspraken te dier zake.

Voor het aanvragen van beeldmateriaal voor commercieel gebruik vragen wij u contact op te nemen met info@wendyvandenbogert.nl